Obchodní podmínky

Práva a povinnosti Ing. Lukáš Sadílek, Rodinné vinařství Kraví Hora, se sídlem Bořetice 461
691 08 Bořetice, IČ: 08431850, coby prodávajícího a kupujícího jako spotřebitele ve smyslu
ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“),
se řídí platným právním řádem ČR (zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku
o koupi ve smyslu § 2079 NOZ) a těmito obchodními podmínkami. Na osoby kupující produkty,
odlišnými od spotřebitele ve smyslu ustanovení § 419 NOZ, zejména jako podnikatel (fyzická
či právnická osoba), se tyto obchodní podmínky nevztahují a taková osoba se musí registrovat jako
kupující na obchodním oddělení prodávajícího a uzavřít dohodu o obchodních podmínkách
pro osoby odlišné od spotřebitele.
Kupující
Kupujícím dle těchto obchodních podmínek se rozumí spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419
NOZ. Kupující při zahájení obchodního vztahu předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje.
Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito obchodními
podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními NOZ, jakož i souvisejícími právními předpisy.
Objednávka
Veškeré provedené objednávky jsou závazné. Pro akceptaci objednávky ze strany prodávajícího
je kupující povinen přesně specifikovat zboží, počet, cenu, kontakt a jméno osoby kupujícího
a případně osoby oprávněné k převzetí zboží, způsob dopravy a vyložení. V takovém případě
je objednávka současně návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva, na jejímž základě
je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení
objednávky prodávajícím kupujícímu. Za závazné potvrzení se považuje potvrzení e-mailem nebo
písemně, a to takové, které je realizováno po přijetí objednávky kupujícího (potvrzení o přijetí
objednávky do elektronického systému není potvrzení objednávky). Potvrzení objednávky provádí
prodávající, v co nejkratším termínu. Prodávajícím potvrzená (akceptovaná) objednávka (nebo její
část) je pokládána za závaznou pro obě strany. Prodávající si však může v jednotlivých, zejména
sortimentně nebo finančně náročnějších případech, vyhradit písemné potvrzení objednávky nebo
uzavření písemné kupní smlouvy případně rámcové kupní smlouvy. Při chybném zadání výběru
zboží na objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží si prodávající vyhrazuje právo
účtovat veškeré náklady spojené s výměnou zboží.
Storno objednávky ze strany kupujícího
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným
potvrzením (akceptací) prodávajícím. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě,
že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky
je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.
Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající je oprávněn stornovat objednávku v případě, že zboží již nemůže dodat (zejména
v případě jeho vyprodání). V takovém případě, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího
za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil celou částku kupní ceny,
bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu (nejpozději však
do 5 pracovních dnů). Prodávající je rovněž oprávněn stornovat objednávku, nebyla-li platba
za zboží provedena do termínu uvedeném na výzvě k platbě.
Platební podmínky
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
prodávajícímu následujícími způsoby:
• v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese; Bořetice 600, 69108 Bořetice
• v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.123-2856540257/0100,vedený u
společnosti Komerční banka, a. s.(dále jen „účet prodávajícího“);
• bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
• bezhotovostně platební kartou;
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a
dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i
náklady spojené s dodáním zboží.
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti dnů od uzavření kupní smlouvy.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s
uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího
uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v
elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Mimosoudní řešení sporů
1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/…odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.”
Kontrola věku
Kupující bere na vědomí, že je zakázáno prodávat alkohol osobám mladším 18 let. Za tímto účelem je pracovník spediční společnosti, která doručuje Zboží obsahující alkohol, oprávněn vyžádat si od Kupujícího k nahlédnutí doklad prokazující dovršení věku 18 let. V případě, že Zboží, které obsahuje alkohol, doručuje přímo Prodávající, má právo vyžádat si od Kupujícího k nahlédnutí doklad prokazující dovršení věku 18 let. V případě, že Kupující nepředloží na výzvu doklad prokazující dovršení věku 18 let, nebude mu předáno Zboží, které obsahuje alkohol.


Dodací podmínky


Místo odběru bude stanoveno v souladu s objednávkou kupujícího. Dopravu na místo určení
zajišťuje prodávající, bude-li tato služba kupujícím objednána. Za doručení zboží se považuje:
1. osobní odběr zboží kupujícím ve výdejním místě prodávajícího určeném v Potvrzení
objednávky;
2. dodání na kupujícím požadované místo a převzetí.
Zboží může převzít pouze osoba kupujícím k tomu oprávněná nebo osoba kupujícím pověřená. Tato
osoba musí prokázat svoji totožnost. Rozvoz zboží je zajišťován po celé České republice.
Nepřevezme-li kupující zboží z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín
přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu, popř. není schopen složit
zboží), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši. Kupující a prodávající
tímto sjednávají výhradu vlastnického práva s tím, že vlastnické právo ke zboží přechází
na kupujícího v okamžiku zaplacení plné kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází
na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím. Konkrétní způsob dodání si volí kupující.
Při neúplné nebo poškozené zásilce je kupující povinen sepsat s dopravcem škodní protokol a tento
neprodleně zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu nebude-li to možné pak zaslat poštou, ale
neprodleně upozornit prodávajícího telefonicky. Je-li převzetí zásilky kupujícím stvrzeno podpisem
v dokladech dopravce, nemá kupující nárok na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození
dodávky. Kupující není povinen zásilku od dopravce převzít v případě shledání porušení obalu
svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky.
Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
Kupující má v souladu s § 1829 NOZ možnost odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14) dnů ode dne
převzetí zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží
musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od smlouvy
prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením
zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou
poštovní cestou.
Vrácení finančních prostředků spotřebiteli
Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle § 1832 odst.1 NOZ má právo pouze
na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň
povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou finanční částku nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení,
může ji však zadržet do doby, než spotřebitel doručí zboží zpět nebo prokáže, že jej odeslal.
V případě, že při převzetí kupujícím není zboží ve shodě s objednávkou, resp. kupní smlouvou,
tedy, že zejména není bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného
odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího objednávce, resp. kupní smlouvě, a to podle požadavku
kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující
požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující
před převzetím věci o rozporu s objednávkou, resp. kupní smlouvou věděl nebo rozpor sám
způsobil.
Při projevení vady v průběhu 6-ti měsíců od převzetí věci se má i nadále za to, že vada existovala
již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě
rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:
• přiměřené snížení kupní ceny
• náhradní dodání zboží
• odstoupení od smlouvy
Záruční podmínky
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží Kupujícímu. Záruční doba na prodávaná vína
je poskytována v délce trvání 6 měsíců a tato záruční doba odpovídá podmínkám zákona č.
321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství (dále jen „vinařský zákon“).
Reklamace
Pokud je objednané zboží dodáváno včetně dopravy na místo uvedené kupujícím a dodávka zboží
je neúplná nebo poškozená, je kupující povinen sepsat s dopravcem (řidičem) záznam o škodě
(popis závady a jejího vzniku, číslo Objednávky, Dodacího listu a Faktury) a tento neprodleně
prodávajícímu zaslat e-mailem nebo faxem, případně poštou a současně ihned prodávajícímu
oznámit tuto skutečnost telefonicky. Při reklamaci je kupující povinen prokázat zakoupení předmětu
plnění u prodávajícího Fakturou, nebo Dodacím listem (kopiemi). Prodávající není povinen
přijmout k vyřízení reklamace zboží, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a příslušenstvím
a s veškerou dokumentací. O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným
s prodávajícím (e-mailem, telefonicky, faxem, písemně), a to nejpozději do 30 dnů od převzetí
předmětu plnění k vyřízení reklamace. odstranění závady je realizováno výměnou produktu,
výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.
Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího.
Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek
ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží (včetně přepravného,
manipulace se zbožím i paletami) platné v den odeslání objednávky, nebylo-li v konkrétním případě
prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující
neodvolatelně vázán. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího
a prodávajícího řídí platnými právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.
Používané doklady
Potvrzení (akceptace) objednávky – doklad zasílaný prodávajícím na e-mail kupujícího;
Výzva k platbě (u platby předem) – doklad zasílaný prodávajícím na e-mail kupujícího
po potvrzení objednávky;
Faktura / daňový doklad – doklad, který prodávající v originále s podpisem předává kupujícímu
současně se zbožím v případě úhrady v hotovosti, případně doklad, který prodávající zasílá
v originále s podpisem kupujícímu poštou po dodání zboží.